Nové změny ohledně vkladů do katastru nemovitostí.

 

Pokud si děláte návrh na vklad samostatně, bezrealitky, tak by vám neměly uniknout některé podstatné, nové skutečnosti. Návrh na vklad od roku 2013 musí především být na předepsaném formuláři. Jeho vzor je dostupný na webu katastrálního úřadu. Ten můžete buď vyplnit online a odeslat a nebo si ho stáhněte k sobě do počítače, vyplňte, vytiskněte a podejte. Návrh na vklad nově stojí 1000 Kč. Jestliže zadáte svůj email, přijde vám potvrzení o provedení nebo zamítnutí vkladu na něj.

Další drobnosti, které se v poslední době změnily a které se týkají specifických skupin návrhů na vklad.

 • Výpis z obchodního rejstříku

 

  • V případě, že bude možné potřebné informace zjistit dálkovým přístupem, nebude nutné k návrhu na vklad výpis z obchodního rejstříku předkládat

 

  • Zrušena je i povinnost předkládat zakládací listiny prokazující oprávnění nakládat s nemovitostmi před 1.1.1993 

 

 • Návaznost listin

 

  • Nové znění §8 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ukládá katastrálnímu úřadu povinnost ověřovat při každém zápisu, zda listiny, na jejichž základě má být proveden vklad do katastru, navazují na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. Tímto opatřením se předejde situaci, kdy by došlo k zápisu na listech vlastnictví na základě listiny, která neodpovídá aktuálnímu stavu zápisů na listech vlastnictví, tedy duplicitním zápisům.

 

  • Pokud k takové situaci došlo, má poškozený právo domáhat se svého vlastnického práva cestou civilní žaloby na určení vlastnického práva.

 

 

 • K neúplným podáním se nebude přihlížet

 

  • Stejně jako doposud je řízení o povolení vkladu zahájeno až po doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu. K návrhu musí být přiložena listina, na jejímž základě má být právo do katastru zapsáno.

 

  • Novinkou je, že katastrální úřad nebude přihlížet k neúplným návrhům, tj. návrhům, ke kterým tento dokument není předložen současně s návrhem (účinnost od 1.1.2012).

 

  • Mimo jiné toto opatření znamená konec neúplných podání, která některým obchodníkům s nemovitostmi měla jen zajistit pořadí vkladu.

 

 • Zamítnutí vkladu

 

  • Rozhodnuti o zamítnutí vkladu je doručováno všem účastníkům řízení. Není proti němu přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu, nýbrž je přípustná žaloba podle části V. Občanského soudního řádu. Ta musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

 

 • Zkrácení lhůty pro žalobu

 

  • Lhůta pro podání žaloby proti zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu se zkracuje z dosavadních 60 dnů na 30 dnů. Navíc lze podat pouze žalobu dle občanského soudního řádu.

 

  • Po tuto dobu tudíž nemůže katastrální úřad pokračovat v navazujících vkladových řízeních, protože musí vyčkat, zda nebude podána žaloba.

 

  • V případě podání žaloby je řízení přerušeno až do doby, kdy obdrží katastrální úřad pravomocné rozhodnutí soudu v žalované věci.

 

 • Výmaz práva

 

  • Jedná se o situaci, kterou upravuje §9a odst. 2 a 3 zákona: „Pokud katastrální úřad vklad povolil a soud o předběžné otázce rozhodne tak, že by to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu, a oznámí to všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla v důsledku tohoto rozhodnutí soudu vymazána.“

 

 • Poznámka spornosti

 

                o       Zavádí se nový typ zápisu v katastru nemovitostí, tzv. poznámka spornosti. Poznámka   spornosti v sobě nese informaci o tom, že vlastnictví osoby zapsané v katastru nemovitostí je sporné.

 

                o       Tuto poznámku katastr nemovitostí do listu vlastnictví zapíše v okamžiku, kdy obdrží oznámení soudu o podané žalobě.

 

                o       Tato novinka sama o sobě nemusí zabránit povolení vkladu.

 

 

 • Nová práva k nemovitostem

 

  • V souvislosti s novelou Občanského zákoníku vstupuje od r. 2014 v platnost 15 nových typů práv k nemovitostem, které se budou vkládat i do katastru nemovitostí. V současné době existují 4 práva k nemovitostem, a to vlastnické, zástavní, právo na základě věcného břemene a předkupní právo s účinky věcného práva. Přibude např. výhrada práva lepšího kupce, právo na nájem či ujednání o koupi na zkoušku, právo na budoucí výměnek, správa svěřeneckého fondu a další.

 

 

 

 

Doporučujeme také navštívit web na téma: Povinné ručení

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bezrealitky.info


Hledej nemovitosti bez realitky v okrese:
Pronájem bytu
Reality