Pronájem bytu s novým občanským zákoníkem od roku 2014

V novém občanském zákoníku je vedle obecných úprav pronájmu, též několik typů pronájmů, kterým jsou věnovány zvláštní pasáže. Jednou z nich je i nájem bytu, který slouží k zajištění bytových potřeb.

 

Nově do této definice bytu patří např. i dům, nebo např. pronájem hausbótu. Pronájem bytu upravují §2235- §2301. Důležitým ustanovením je, že nelze krátit práva nájemníka, která jsou obsažená v NOZ.

Aby šlo o pronájem bytu z hlediska NOZ musí být nájemníkem fyzická osoba, který si byt pronajme k uspokojení svých bytových potřeb. Byt je definován jako místnost nebo jejich soubor, které jsou částí domu či obytného prostoru využívaných k bydlení. Obytným prostorem rozuměj stavbu, která uspokojuje potřebu bydlení nájemníka.

Je však umožněno, aby si pronajímatel s nájemníkem sjednali, že k bydlení bude využit i jiný prostor než tzv. ten, který se běžně užívá k bydlení. Na tuto dohodu obou stran, které si definují předmět nájmu jako určený k bydlení se pak váží ustanovení NOZ a půjde o platný pronájem bytu.  Tzn. Může jít i o byt, který není k bydlení způsobilý.

 

Náležitosti smlouvy o pronájmu bytu

Vždy musí být uzavřena písemně. Pokud písemně uzavřená není a nájemce tam po 3 roky v dobré víře bydlí půjde o tzv.vydržení a pronajímatel nemůže namítat nic proti tomu, že smlouva nebyla písemná a nájem bytu je tak platný.

Ve smlouvě by měla být uvedena cena za pronájem ve finančním vyjádření. Pokud cena uvedena není, má pronajímatel možnost požadovat nájemné, které je obvyklé v dané lokalitě a čase uzavření smlouvy. Je možné si sjednat každoroční zvyšování nájemného. Maximálně lze během 3 let zvýšit nájem o 20%. Pokud ve smlouvě zvýšení není a nájemce odmítne zvýšení může se pronajímatel obrátit na soud, který může rozhodnout i o vyšším zvýšení než 20% za 3 roky.

Cena za nájem se platí dopředu, nejzažší termín je uveden jako 5 den příslušného měsíce.

V NOZ jsou nepřípustné pasáže smlouvy, kde jsou určeny pokuty za neplnění povinností nájemníkem a rovněž tak jsou zakázány povinnosti nájemníka, která jsou svou povahou nepřiměřená.

Pronajímatel naopak může požadovat vratnou kauci až ve výši 6 měsíčních nájmů. Kauci vrací při skončení pronájmu bytu a nájemník má nárok na úroky z kauce. Úrok musí být minimálně ten, který je uvedený ze zákona.

 

Nově je v bytě dovoleno podnikat bez svolení pronajímatele, pokud tím nebude zatěžovat byt a sousední byty či dům.

Nově je nájemníkovi umožněno v bytě chovat zvíře, pokud opět nezatěžuje byt a sousedy nepřiměřeným způsobem

Nájemník musí byt užívat řádným způsobem v souladu se smlouvou.

Pronajímatel byt ve stavu na, kterém se dohodli či ve stavu způsobilém pro bydlení.

 

Nájemník může byt dále podnajmout další osobě, pokud je v bytě trvale přihlášený bez souhlasu pronajímatele. V případě, že tam trvalý pobyt nemá musí mít jeho souhlas. Souhlas i žádost musí být písemná. Podnájem nemůže přesáhnout svou délkou pronájem.

 

Výpověď z pronájmu bytu

Je třeba ji podat písemně a doručit ji protistraně. Pronajímatel musí ve výpovědi poučit nájemníka, že pokud nesouhlasí s výpovědí, může podat námitky a že se může do 2 měsíců od odmítnutí námitek obrátit na soud, který o výpovědi rozhodne. Pokud tak pronajímatel neučiní, výpověď nebude platit.

Pronájem na dobu určitou může nájemník vypovědět pouze pokud se významně změní okolnosti, ze kterých strany při uzavření smlouvy vycházely.

Pronajímatel již dle NOZ nemusí zajišťovat náhradní ubytování ani žádat při výpovědi o přivolení soudu. Výpověď může dát z důvodů, které popisuje §2288 a sice ve lhůtě 3 měsíce od doručení.

Bez výpovědní doby je možné dát výpověď pokud nájemník hrubě porušil své povinnosti což je např. neplacení nájmu za 3 měsíce. Pronajímatel musí nájemníka vyzvat k nápravě a poskytnout čas na nápravu.

 

 

 

Doporučujeme také navštívit web na téma: Povinné ručení

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bezrealitky.info


Hledej nemovitosti bez realitky v okrese:
Pronájem bytu
Reality