2013 - Změny v katastru nemovitostí

2013 - Změny v katastru nemovitostí

Pokud prodáváte, kupujete bezrealitky, pak byste měli znát změny v katastru. V souvislosti s novelou Občanského zákoníku došlo i ke změnám v zákoně o katastru nemovitostí a v zákoně o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Některé významné změny vstoupily v platnost už od ledna 2013.

Novinkou zásadního významu je tzv. návaznost listin, nebo-li povinnost katastrálního úřadu ověřovat při každém zápisu, zda listiny, na jejichž základě má být vklad do katastru proveden, navazují na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. Toto opatření zamezí situacím, ke kterým doposud mohlo dojít a občas také docházelo, kdy byl proveden vklad vlastnického práva na základě listiny, která již neodpovídala aktuálnímu stavu v katastru nemovitostí.

 

V praxi to pak bude znamenat několik věcí. Díky tomuto opatření nebude už tak jednoduché připravit někoho o nemovitost podvodem. Zabrání se duplicitním zápisům vlastnického práva v katastru nemovitostí a tím odpadnou mnohé soudní pře o vlastnická práva k nemovitostem.

 

S tímto opatřením souvisí zásada nezpochybnitelnosti údajů – jinými slovy: Co je psáno, to je dáno a platí to, co je zapsané v katastru nemovitostí. Zde se bude uplatňovat princip materiální publicity, tj. princip veřejné důvěry, což v tomto případě bude znamenat, že údaje zapsané v katastru nemovitostí jsou právně účinné navenek i v případech, kdy neodpovídají skutečnému stavu.

 

Nový je také postup v případě zamítnutí vkladu. Rozhodnutí o zamítnutí vkladu je doručováno všem účastníkům řízení. Není proti němu již možno podat žádný opravný prostředek podle správního řádu. Je však přípustná žaloba podle Občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Po dobu, ve které by mohla být podána žaloba nemůže katastrální úřad pokračovat v navazujících vkladových řízeních. Je-li žaloba podána, je řízení přerušeno do doby pravomocného rozhodnutí soudu v žalované věci.

 

Nově nebude katastrální úřad přihlížet k neúplným podáním, to znamená k návrhům na vklad, ke kterým není přiložena listina, na jejímž základě má být vklad do katastru proveden.

 

Změnou od r. 2013 je také povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na předepsaném formuláři. Více se můžete dočíst zde: Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí pokud bezrealitky? 

Novinkou je také  zrovnoprávnění elektronického a papírového podání.

Zaveden byl nový typ zápisu v katastru nemovitosti, tzv. poznámka spornosti. Tato poznámka upozorňuje na to, že vlastnictví osoby zapsané v katastru nemovitosti je sporné, a to na základě podané žaloby.

Novela Občanského zákoníku, která vstupuje v platnost od r. 2014 zavádí 15 nových typů práv k nemovitostem. Ta se budou vkládat taktéž do katastru nemovitostí. K současným  právům k nemovitostem – vlastnickému, zástavnímu, předkupnímu právu s účinky věcného práva a práva na základě věcného břemene tak přibudou např. právo na nájem či ujednání o koupi na zkoušku, právo na budoucí výměnek, správa svěřeneckého fondu, výhrada práva lepšího kupce a další. Toto je výčet jen některých změn, ke kterým v katastru nemovitostí dochází. Je zřejmé, že se výrazně dotknou také obchodu s nemovitostmi, a to v pozitivním směru.

 

 

 

Doporučujeme také navštívit web na téma: Povinné ručení

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bezrealitky.info


Hledej nemovitosti bez realitky v okrese:
Pronájem bytu
Reality